Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Regulamin bloga

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – najważniejsze zasady funkcjonowania bloga www www.finansowyogar.pl
  – reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności,
  – główne zasady odpowiedzialności,
  – działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych
  – procedurę zgłaszania problemów.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:
  – Blog – portal internetowy www.finansowyogar.pl;
  – Administrator – podmiot kierujący działaniem Bloga, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. firma BARTOSZ NOWAK (NIP: 956-219-88-45, REGON: 362184560, Adres: 87-125 Silno, ul. Jarzębinowa 7);
  – Użytkownik – każda osoba, która odwiedza z Bloga oraz korzysta z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
  – Partner – podmiot współpracujący z Blogiem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);
  – Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Zasady korzystania z Bloga

 1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Bloga ma charakter nieodpłatny.
 2. Na Blogu publikowane są treści informacyjne. Administrator zastrzega możliwość umieszczania treści zawierających elementy oferty, informacje o produktach swoich Partnerów.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Urządzenie końcowe, którym posługuje się Użytkownik powinno:
  – umożliwiać komunikację z siecią Internet
  – być wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową.
 4. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 6. W ramach newslettera Użytkownik będzie cyklicznie otrzymywał na podany adres e-mail:
  – informacje o aktualnościach
  – informacje o nowych wpisach na Blogu.

§3 Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik powinien korzystać z Bloga zgodnie z jego przeznaczeniem. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.
 3. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:
  – popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
  – zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
  – podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
  – publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
  – upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
  – podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
  – nieuzgodnionego z Administratorem testowania Bloga pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
  – zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
 4. Korzystając z Bloga Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 5. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.
 6. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Bloga odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).
 7. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
  – po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
  lub
  – po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
  Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: biuro@finansowyogar.pl

§4 Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 1. Treści zawarte na Blogu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  – ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  – ustawie o własności przemysłowej;
  – ustawie o ochronie baz danych;
  – ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 2. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
 3. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.
 4. Sam fakt korzystania z Bloga nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

§5 Procedura reklamacji

 1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Bloga.
 2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: biuro@finansowyogar.pl
 3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
  – dane identyfikujące zgłaszającego;
  – opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
  – oczekiwany sposób rozwiązania.
 4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  – Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
  – Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§6 Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: www.finansowyogar.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Bloga.
 3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Bloga.
 4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Bloga prosimy kierować na adres e-mail: biuro@finansowyogar.pl

what you need to know

in your inbox every morning
popup