Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest BARTOSZ NOWAK (NIP: 956-219-88-45, REGON: 362184560, Adres: 87-125 Silno, ul. Jarzębinowa 7 ), zarządzający Blogiem www.finansowyogar.pl oraz stroną w ramach portalu Facebook.com facebook.com/finansowyogar/

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO)

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:

  • dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania.

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania newslettera;

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych

1. Dane osób, które przystąpiły do newslettera

Dane te przetwarzamy w celu cyklicznego dostarczenia na podany adres elektroniczny:

• informacji o aktualnościach
• informacje o nowych wpisach na Blogu

Dane osobowe obejmować będą:

• imię i nazwisko
• adres e-mail

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.

2. Dane osób kontaktujących się z Administratorem

Dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami

Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
• imię i nazwisko,
• adres poczty elektronicznej,
• nr telefonu,
• adres IP

Dane osobowe przestajemy przetwarzać po zakończeniu kontaktu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

3. Dane osobowe osób publikujących swoje opinie

Dane te przetwarzamy, aby umożliwić Państwu umieszczenie opinii pod poszczególnymi wpisami w ramach prowadzonego Bloga. Podstawowe dane autora komentarza będą widoczne dla użytkowników Bloga.

Przetwarzane dane osobowe, w zależności od sytuacji mogą obejmować:

• imię,
• adres poczty elektronicznej,
• adres IP
• adres strony www
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych może uniemożliwić umieszczenie opinii.

4. Dane osobowe naszych kontrahentów (np. dostawców towarów lub usług):

Dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji. Dane te pozyskiwać możemy również zgodnie z procedurą zamówień publicznych;

Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

• dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
• dane kontaktowe
• dane niezbędne do dokonania rozliczeń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki administratora na tle ordynacji podatkowej).

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

• wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
• ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

• podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
• podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, utrzymanie usług elektronicznych)

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• usunięcia swoich danych,
• ograniczenia przetwarzania,
• do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
• do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@finansowyogar.pl

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII PLIKI COOKIES

W ramach Bloga prowadzonego pod adresem www.finansowyogar.pl wykorzystywane są pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, które są wysyłane przez odwiedzany serwis i zapisywane w urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartphone).

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

– pliki cookies służące do zapamiętania preferencji osób odwiedzających i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści (w tym dostosowania rozdzielczości, układu strony, wielkości czcionek)
– pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach)
– pliki cookies działające w celu remarketingu. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia dotarcie do właściwego grona odbiorców, wyświetlenie właściwych treści. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc., Facebook Inc.
– pliki cookies wykorzystywane w związku z działalnością portali społecznościowych typu Facebook, Instagram.

Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Bloga bez zmiany ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzanie gromadzonych informacji opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora. Administrator nie gromadzi w ten sposób informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Dane mają charakter zbiorczy i ananimowy.
Google Analytics umożliwia analizę ruchu. Narzędzie to umożliwia w szczególności pozyskiwanie informacji o źródle odwiedzin Bloga, wykorzystanym medium, użytym urządzeniu i przeglądarce, sposobie zachowania w czasie odwiedzin, nr IP, danych lokalizacyjnych, demograficznych oraz o zainteresowaniach.

Przekazywanie informacji w ramach Google Analytics można zablokować, przy wykorzystaniu dedykowanego dodatku, który dostępny jest ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc. można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl oraz https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, którego dostawcą jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Przetwarzanie gromadzonych informacji opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora. Administrator nie gromadzi w ten sposób informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Dane mają charakter zbiorczy i ananimowy. Mogą być jednak następnie łączone przez Facebook Inc. z innymi informacjami o osobach.

Narzędzie Pixel Facebook w sposób automatycznych zapisuje informacje o odwiedzinach Bloga. Dane te są przekazywane do serwisu Facebook.com. Na bazie tych informacji następuje personalizacja reklam, dostosowanie ich treści.

Szczegółowe informacje na temat polityk Facebook Inc. (w tym wyjaśnienia na temat łączenia przekazanych anonimowych danych z innymi informacjami o osobach) można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzia Facebook Pixel, poprzez blokadę skryptów.

Na stronie www Bloga funkcjonują narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisu Facebook.com oraz Instagram.com. Istotą funkcjonowania tych narzędzi jest nawiązywanie łączności z serwerami poszczególnych portali społecznościowych. W ramach łączności, zawartość wtyczki (a więc informacje o wyświetleniu Bloga) zostaje przekazana do administratorów odpowiednio: Facebook.com oraz Instagram.com.

Dzięki opisanej wyżej integracji, wskazani administratorzy uzyskują możliwość przyporządkowania wizyty na stronie Bloga do indywidualnego profilu w danym serwisie społecznościowym. W ten sam sposób zapisana i przyporządkowana zostanie informacja o aktywowaniu przycisków typu „Lubię to“ lub „Udostępnij“

Szczegółowe informacje na temat działania narzędzi społecznościowych (w tym wyjaśnienia na temat publikowania informacji o poszczególnych aktywnościach) odnaleźć można na stronach www: Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy lub Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzi społecznościowych poprzez blokadę skryptów.

what you need to know

in your inbox every morning
popup